नेपाल भरिका मालपोत कार्यालयहरु

क्र.संजिल्लामालपोत कार्यालय
भोजपुरभोजपुर मालपोत कार्यालय
भोजपुरदिङला मालपोत कार्यालय
मोरङविराटनगर मालपोत कार्यालय
मोरङ बेलबारी मालपोत कार्यालय
मोरङरङ्गेली मालपोत कार्यालय